KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > CHUGOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Hiroshima Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City (in Central Park)

Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Aoki Shigeru
Asai Chu
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Kumagai Morikazu
Kuroda Seiki
Oka Shikanosuke
Okada Saburosuke
Saeki Yuzo
Yasui Sotaro

View Larger Map