KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KANTO Art Exhibitions Schedule Art Blog

The Narukawa Art Forum : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    570 Moto Hakone, Hakone, Ashigara Shimo, Kanagawa

Nihonga Artists
Kakurai Kazuo
Kayama Matazo
Morita Kohei
Sugiyama Yasushi
Takayama Tatsuo
Yamamoto Kyujin
Yoshioka Kenji
Yoshida Yoshihiko

View Larger Map