KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > CHUGOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Fukuyama Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    2-4-3 Nishimachi, Fukuyama

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Ikeda Yoson
Kanashima Keika
Shiode Hideo
Arakawa Shusaku
Hayashi Takeshi
Minami Kunzo
Murai Masanari
Noguchi Yataro
Okada Kenzo
Saito Yoshisige
Satomi Katsuzo
Shimizu Toshi
Shirataki Ikunosuke
Suda Kunitaro
Takamatsu Jiro
Togo Seiji
Yamaguchi Takeo
Yoshihara Jiro

View Larger Map