KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KANTO Art Exhibitions Schedule Art Blog

Kasama Nichido Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    978-4 Kasama,Kasama-city. Ibaraki

Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Aoki Shigeru
Chokai Seiji
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Hayashi Takeshi
Kishida Ryusei
Kojima Zenzaburo
Kumagai Morikazu
Miyamoto Saburo
Nakagawa Kazumasa
Noguchi Yataro
Oka Shikanosuke
Saeki Yuzo
Takahashi Yuichi
Umehara Ryuzaburo
Yamaguchi Kaoru
Yasui Sotaro
Wakita Kazu

View Larger Map