KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > KYUSHU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Kagoshima City Museum of Art : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia /jp

Address:    4-36 Shiroyama-Cho, Kagoshima-City, Kagashima

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Foujita Tsuguharu
Fujishima Takeji
Kuroda Seiki
Nakagawa Kazumasa
Shirataki Ikunosuke
Tamura Kazuo
Togo Seiji
Yamaguchi Takeo
Wada Eisaku

View Larger Map