KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > TOUHOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Fukushima Prefectual Museum of Art : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:    1 Nishiyozan, Moriai, Fukushima

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Hayami Gyoshu
Hirafuku Hyakusui
Ikeda Yoson
Imamura Shiko
Kosugi Misei ( Hoan )
Matsuoka Eikyu
Omoda Seiju
Sakai Sanryo
Shimomura Kanzan
Takayama Tatsuo
Yamaguchi Kayo
Yamamoto Kyujin
Yasuda Yukihiko
Yokoyama Misao
Chokai Seiji
Hasegawa Toshiyuki
Ishii Hakutei
Katsura Yuki
Kishida Ryusei
Kuniyoshi Yasuo
Matsumoto Shunsuke
Saito Yoshisige
Sekine Shoji
Takahashi Yuichi
Yamaguchi Takeo
Yasui Sotaro
Yorozu Tetsugoro
Wakita Kazu

View Larger Map