KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > CHUGOKU Art Exhibitions Schedule Art Blog

Hiroshima Prefectural Art Museum : Information & Collection

Japanese  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Twitter     Wikipedia

Address:    2-22 Kaminobori-cho, Naka-ku, Hiroshima

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Hashimoto Gaho
Hayami Gyoshu
Hishida Shunso
Kainosho Tadaoto
Kanashima Keika
Kawai Gyokudo
Kitano Tsunetomi
Murakami Kagaku
Shiode Hideo
Takeuchi Seiho
Uemura Shoen
Yokoyama Taikan
Aimitsu
Hasegawa Toshiyuki
Matsumoto Shunsuke
Minami Kunzo
Okada Kenzo
Satomi Katsuzo
Suda Kunitaro
Togo Seiji
Yamaguchi Takeo
Wada Sanzo

View Larger Map