KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] > TOKYO / KINKI Art Exhibitions Schedule Art Blog

Sen-Oku Hakuko Kan : Information & Collection

jp  Japanese
  Information : Artists List of Collection & Map

LINKS:    WEBSITE     Wikipedia

Address:
   Kyoto:    24 Shimomiyanomae-cho, Shishigatani, Sakyo-ku Kyoto
   Tokyo:    1-5-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo

Nihonga Artists
Japanese Oil Painting Artists
World Painting Artists
Asai Chu
Fujishima Takeji
Kishida Ryusei
Koiso Ryohei
Kojima Zenzaburo
Kosugi Misei ( Hoan )
Kumagai Morikazu
Nakagawa Kazumasa
Nakagawa Kigen
Oka Shikanosuke
Okada Saburosuke
Sakamoto Hanjiro
Umehara Ryuzaburo
Wada Eisaku
Kyoto:

View Larger Map

Tokyo:

View Larger Map