KininaruArt.com Home [ Artists / Museums ] Art Exhibitions Schedule

Art Museums : SHINETSU/ HOKURIKU, Japan

  Japanese
TOKYO KANTO CHUBU SHINETSU KINKI TOUHOKU CHUGOKU KYUSHU USA
   Kitazawa Museum of Art HP    Sunritz Hattori Museum of Art HP
   Harmo Museum HP    Suwa City Museum of Art HP
   The Museum of Modern Art, Itoh HP
   Nagano Prefectual Shinano Art Museum HP    Kitano Museum of Art HP
   The Mizuno Museum of Art HP    Okumura Togyu Memorial Museum HP
   Saku Municipal Museum of Modern Art HP   
   Sezon Museum of Modern Art HP    Karuizawa New Art Museum HP
   Wakita Museum of Art HP    Levent Museum of Contemporary Art HP
   Matsumoto City Museum of Art HP    Iida City Museum HP
   The Museum of Modern Art, Toyama HP    The Suiboku Museum, Toyama HP
   Ippuku Museum of Art HP    Selene Museum of Art HP
   The Niigata Prefectural Museum of Modern Art HP    Komagata Jukichi Museum of Art HP
   Niigata City Art Museum HP    The Niigata Bandaijima Art Museum HP
   Tsurui Museum of Art HP    Kobayashi Kokei Memorial Museum of Art HP
   Yamanashi Prefectural Museum of Art HP    Musée Kiyoharu Shirakaba HP
   Kiyosato Museum of Contemporary Art HP    Kondo Koichiro Memorial Museum HP
   Fujiyama Museum HP    Kawaguchi Lake Museum HP
   Ishikawa Prefectural Museum of Art HP    21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa HP
   Ishikawa Nanao Art Museum HP   
   Fukui Prefectural Museum of Fine Arts HP    Kanaz Forest of Creation HP
TOKYO KANTO CHUBU SHINETSU KINKI TOUHOKU CHUGOKU KYUSHU USA